Kerkenraad

Kerkenraad en moderamen

De wijkkerkenraad

Bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 • de predikant;
 • 16 ouderlingen, te weten:
  • 1 missionair ouderling;
  • 2 jeugdouderlingen;
  • 5 ouderlingen-kerkrentmeester;
  • 8 pastoraal-ouderlingen;
 • 6 diakenen.

Moderamen
Het moderamen bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder de predikant, de scriba, een pastoraal ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Een van deze vijf is de preses. De verkiezing van het moderamen vindt plaats in de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar.

Ambtsdragersverkiezingen
Om de twee jaar is de helft van de wijkkerkenraad periodiek aftredend. De periodieke verkiezing van kerkenraadsleden vindt in de regel plaats in de maand november/december van ieder oneven jaar. De bevestiging van de gekozenen volgt in januari van het jaar daarop. De uitnodiging aan de belijdende leden van de Jeruzalemkerkgemeente om aanbevelingen in te dienen, geschiedt via de nieuwsbrief en door afkondiging in de kerkdienst. De termijn waarbinnen aanbevelingen kunnen worden ingediend is twee weken.

Stemgerechtigd en verkiesbaar tot kerkenraadslid zijn belijdende leden van de Jeruzalemkerkgemeente. De verkiezing vindt plaats in een bijeenkomst van belijdende leden van de Jeruzalemkerkgemeente. Als voor een ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.