Orde van dienst

Kefas App

Wij maken gebruik van de Kefas app.

Kefas is een online applicatie waarmee kerkdiensten en andere bijeenkomsten kunnen worden vertaald door kerkleden voor bezoekers uit het buitenland. Zo kunnen bijvoorbeeld vluchtelingen in hun eigen taal volgen wat er in een kerkdienst gezongen, gebeden en verteld wordt.

Onze liturgie

De reeks gebeurtenissen tijdens onze erediensten worden aangeduid als ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’, waarbij de verkondiging een centrale rol inneemt. Vlak voor aanvang van de dienst wordt in de consistorie, waar de kerkenraad zich verzamelt, het consistoriegebed uitgesproken door de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst sluit de kerkenraad in de consistorie af met het dankgebed.

De middagdienst/avonddienst is een leerdienst. Deze dienst is voor de gemeente van belang om te begrijpen wat zij gelooft en belijdt, gekoppeld aan de actualiteit. Deze dienst kan verschillende invullingen hebben. Het kan dan gaan om een specifiek Bijbelgedeelte, de catechismus, een specifiek thema voor jongeren of een ethisch thema belicht vanuit de Bijbel. In deze dienst gaan kinderen tussen 4 en 12 jaar tijdens de preek naar de Klimboom.

Gemeentezang en bijbel

Onze gemeente staat in de gereformeerde traditie, en hecht daarom veel waarde aan het zingen van de Psalmen in onze erediensten als uitdrukking van onze verbondenheid met Israël. Wij zingen uit drie bundels: Oude Psalmberijming (1773), Weerklank en Op Toonhoogte (2015), die wij bij voorkeur ook allemaal in onze diensten aan bod laten komen. Indicatief geldt daarbij een verdeling van de helft Psalmen en andere helft van de liederen uit Weerklank of Op Toonhoogte. Tijdens de dienst lezen we uit de Herziene Statenvertaling. De Psalmen, liederen en schriftlezingen worden geprojecteerd op beamers in de kerkzaal.

Orde van dienst

Inleidend orgelspel
Ongeveer een kwartier voorafgaand aan de dienst begint de organist met het spelen op het orgel.

Afkondigingen
Na het consistoriegebed nemen kerkenraad en voorganger plaats in de kerkenraadsbank. De ouderling heet de gemeente welkom en doet de afkondigingen, hiermee houden we elkaar als gemeente van belangrijke zaken op de hoogte.

Intochtslied
Het doel van het intochtslied is om de gemeente te verwelkomen en te betrekken bij de aanvang van de eredienst, en om een sfeer van eerbiedigheid en gemeenschap te creëren. We zingen hier ook vaak de Psalmen die de kinderen leren tijdens de zondagsschool, zodat zij het geleerde in praktijk kunnen brengen. Indien mogelijk zingen we dit staande.

Stil gebed
De ouderling van dienst begeleidt de predikant naar de kansel. Nadat de ouderling van dienst de predikant een hand heeft gegeven, houden wij als gemeente een stil gebed, om ons voor te bereiden op de dienst.

Votum en groet
Na het stil gebed spreekt de predikant het votum en groet uit, deze gaat als volgt:
Onze hulp is in de naam van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van Zijn handen.” (Psalm 121:2, Psalm 124:8)
en daarna:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere, en van de Heilige Geest. Amen” (1 Korinthe 1:3)
of:
“Genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Amen” (Openbaringen 1:4)

We zingen een Psalm of lied
Meestal zingen we een Psalm of lied die met de verkondiging, schriftlezing of een ander onderwerp te maken heeft. Of het bereidt ons voor om de woorden van de Wet of de geloofsbelijdenis te horen.

Lezing van de Wet of geloofsbelijdenis
In onze ochtenddiensten luisteren wij naar de Tien Geboden of naar één van de apostolische vermaningen uit het Nieuwe Testament, als moment van verootmoediging, schuldbelijdenis en verkondiging van Gods genade. In de middagdienst belijden wij ons geloof met het Apostolicum of met de geloofsbelijdenis van Nicea.

We zingen een Psalm of lied

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Wij bidden in dit voorgebed God om de opening van het Woord. We slaan onze ogen op naar Hem en bidden om Zijn zegen over de dienst. Zijn zegen is ten diepste Zijn aanwezigheid. Het is het gebed om de krachtige doorwerking van Gods Heilige Geest.

Schriftlezing
De schriftlezing heeft als doel om de gemeente te verbinden met Gods Woord, te onderwijzen, het geloof te versterken en om de gemeente aan te moedigen om de Bijbelse principes toe te passen in het dagelijks leven. De schriftlezing bereidt ons voor op de verkondiging, waarin de bijbeltekst een centrale rol speelt.

Kindermoment
Er zijn ook kinderen in de kerk. Daarom is er een kindermoment vlak voor de verkondiging in de ochtenddiensten, waarin kinderen op hun eigen niveau iets wordt verteld over het thema van de preek. Het kindermoment wordt vaak afgesloten met het zingen van een kinderlied.

We zingen een Psalm of lied
In de ochtenddiensten zingen we nu meestal een kinderlied uit Weerklank of Op Toonhoogte (2015).

Verkondiging
De preek is het belangrijkste onderdeel van de dienst. De preek is een verkondiging van het Woord van God door de predikant. Het doel van de preek is om de Bijbelse boodschap uit de schriftlezing(en) te leggen, te interpreteren en toe te passen op het (dagelijks) leven van de gemeente. De preek heeft vaak als centrale focus de verkondiging van het Evangelie, de kernboodschap van het christelijk geloof. Dit omvat onderwerpen zoals verlossing, genade, vergeving en de relatie tussen God en mens.

We zingen een Psalm of lied
Als antwoord op de verkondiging zingen we meestal een Psalm of lied dat aansluit bij de verkondiging.

Dankgebed en voorbede
Het dankgebed is een gebed van dankbaarheid en lofprijzing tot God. Tijdens dit gebed worden wij als gemeente aangemoedigd om God te erkennen voor Zijn zegeningen, genade, liefde en trouw. Het dankgebed benadrukt dankbaarheid en erkennen we Gods goedheid in ons leven. De voorbede is het gebed waarin wij als gemeente bidden voor verschillende dingen. Dit kunnen personen, gemeenteleden, andere zaken in de wereld of specifieke situaties zijn die gebed nodig hebben. Tijdens dit gebed vragen wij om Gods leiding, troost, genezing, bescherming en interventie.

Dienst der offeranden (collecte)
Wanneer de organist begint met spelen voor het slotlied, begeven de diakenen zich met offerschalen en zendingsbussen naar de uitgangen van de kerkzaal om na afloop van de dienst de contante bijdragen in te zamelen. Op de beamer worden de collectedoelen en een QR-code geprojecteerd om digitaal bij te dragen.

We zingen een Psalm of lied
Het laatste zangmoment in de dienst is ons slotlied, dit zingen we staande.

Uitzending en Zegen
Staande ontvangen we de zegen van God, de zegen die de predikant uitspreekt herinnert ons eraan dat wij niet alleen zijn en dat God met ons is, ongeacht de uitdagingen en obstakels waarmee wij te maken hebben in het leven.