Lid worden

Lid worden van de kerk

Voel je vrij om deel te nemen aan onze kerkdiensten en allerlei activiteiten, zoals groepsgesprekken en kringen. Je hoeft geen lid te zijn van de gemeente om mee te doen. Als je op de hoogte wilt blijven, kun je je abonneren op onze nieuwsbrief, deze verschijnt wekelijks. Ook staan we klaar voor persoonlijke gesprekken. Schroom niet om contact op te nemen met onze wijkpredikant.

Als onze gemeente als een thuis voor je voelt, ben je van harte welkom om je aan te sluiten.

We hebben verschillende vormen van lidmaatschap. Als je lid wordt van onze gemeente, maak je tevens deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wanneer ben je lid?

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland:

  1. Doopleden: Dit zijn personen die als kind zijn gedoopt. Wij accepteren de doop die in andere kerken is ontvangen, voor mensen die nu dooplid van onze gemeente willen worden.
  2. Belijdende leden: Deze leden hebben hun geloof formeel beleden. Belijdende leden zijn ook altijd doopleden. Als iemand belijdenis van geloof aflegt en nog niet is gedoopt, zal de doop op dat moment plaatsvinden. We erkennen ook de geloofsbelijdenis die in andere kerken is afgelegd, voor mensen die lid van onze gemeente willen worden.
  3. Gastleden: Gastleden zijn doopleden of belijdende leden van andere kerken, die zich bij ons willen laten inschrijven omdat ze zich betrokken voelen bij onze gemeenschap. Ze blijven eveneens ingeschreven in hun eigen kerk, maar zijn bij ons als gastlid ingeschreven.

Geen lid van de Protestantse Kerk in Nederland?

Geen probleem, u kunt zich laten inschrijven via dit formulier. U bent van harte welkom!
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar administratie@pknzwolle.nl. Let op, na aanmelding dient u misschien gebruik te maken van de ‘perforatie’ regeling. Lees hieronder verder:

Voor leden van de Protestantse Kerk in Nederland

Bent u lid van de PKN en woont u in Zwolle binnen de grenzen van wijk 2 (binnenstad)? Dan wordt u tot de Jeruzalemkerkgemeente gerekend. U bent als lid van harte welkom! De Evangelisatiecommissie zorgt voor een welkomstbezoekje aan de nieuwe gemeenteleden in de geografische wijk.

Woont u in Zwolle, maar buiten onze geografische wijk (de binnenstad)? Dan hoort u administratief bij een andere wijkgemeente. Voelt u zich echter bij onze wijk betrokken, dan kunt u dat kenbaar te maken op het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle (Molenweg 241, 8012 WG Zwolle, tel 038-4217596). Door het invullen van een daarvoor bestemd formulier wordt u dan ingeschreven als lid van de Jeruzalemkerkgemeente (wijkgemeente 2). U kunt ook contact opnemen met uw wijkouderling. Die helpt u graag verder.

Als u buiten Zwolle woont en u wilt zich laten inschrijven bij de Jeruzalemkerkgemeente, dan kan dat via dezelfde (perforatie)regeling van de PKN. Informatie is te verkrijgen bij uw ouderling. Door te ‘perforeren’ wordt u volwaardig lid. Dit betekent dat u formeel meetelt als lid van onze gemeente en dat u wordt ingedeeld bij een wijkkring. Ook geeft deze stap aan belijdende leden stemrecht in onze wijkgemeente (bijv. bij verkiezing van ambtsdragers).

Maar ook uw financiële bijdrage via actie Kerkbalans komt dan ten goede aan de Jeruzalemkerkgemeente. Als u niet ‘geperforeerd’ bent, blijft de bijdrage via actie Kerkbalans in de wijkgemeente waar u geografisch toe behoort. Let op: In geval van ‘perforatie’ dient u zelf het initiatief te nemen, omdat wij niet over uw persoonsgegevens beschikken.