Wie zijn wij

Onze identiteit

De Jeruzalemkerkgemeente is een gemeente van Jezus Christus, de opgestane Heere, wiens Rijk wij verwachten. Zij is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en daarmee onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente voelt zich op veel manieren verbonden met de wereldwijde kerk, en, terugkijkend, in het bijzonder met de vroege kerk en de kerk van de Reformatie. De gemeente weet zich daarom betrokken bij de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Bijzondere verbondenheid voelt zij met het volk Israël uit wie de Messias is voortgekomen, en waarmee wij de verwachting van het Koninkrijk van God delen. Daarnaast leeft de Jeruzalemkerk in verbondenheid met de kerk die wereldwijd verdrukt wordt. De gemeente wil aan de roeping gehoor geven om aan de wereld, beginnend bij de stad Zwolle, het Evangelie te verkondigen.

We willen daarom een open gemeente zijn met oog voor elkaar, de stad en de wereld. Het is het verlangen van de gemeente dat de kerk een plek is waar mensen zich, als huisgenoten van God, thuis voelen. Een plek waar mensen met zowel geestelijke als fysieke nood zich geborgen weten. Ook wil de gemeente, als lichaam van Christus, een instrument zijn in Gods hand om niet alleen het Evangelie maar ook onze welvaart te delen met hen die het minder hebben, zowel binnen als buiten de gemeente. De belangrijkste roeping van onze christelijke gemeente hierin is voorbede te doen voor Israël, voor de wereldwijde kerk, de stad en elkaar.

In haar beleidsnota voor de periode 2018 tot en met 2023, met de titel ‘Verbonden – Vitaal – Betrouwbaar’, zet de Jeruzalemkerkgemeente in met een uitvoerige verwijzing naar Filippenzen 2: gemeentezijn in de gestalte van Christus. Hier vindt u dit beleidsplan.

De wijkgemeente

De Jeruzalemkerkgemeente is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ). De PGZ omvat zes wijkgemeenten – Adventskerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en de Stinskerk – met op dit moment zes kerkgebouwen. De wijkgemeenten vormen drie clusters: A (Adentskerk en Oosterkerk), B (Open Kring en Stinskerk) en C (Jeruzalemkerk en Sionskerk).

De Jeruzalemkerkgemeente is verantwoordelijk voor de geografische wijk 2: nu nog de binnenstad van Zwolle en enkele daaraan grenzende stadswijken. Een groot aantal gemeenteleden woont niet in de eigen geografische wijk, maar verspreid over de stad of buiten Zwolle.

In 2015 is de gemeente verhuisd naar de Jeruzalemkerk in de wijk Assendorp. Momenteel maakt de PGZ een reorganisatie door, waarbij ook gestreefd wordt naar een geografische herindeling van de wijkgemeenten. Als dat doorgaat kan de Jeruzalemkerkgemeente daadwerkelijk pastoraal, missionair en diaconaal verantwoordelijk zijn voor de (geografische) wijk Assendorp.

De wijkgemeente telt ruim 1100 formeel ingeschreven leden, waarvan ongeveer de helft in meerdere of mindere mate betrokken is. 350 van hen bezoeken iedere zondag de eredienst. De Jeruzalemkerkgemeente is een actieve gemeente. Alle activiteiten vinden plaats in de zalen van de Jeruzalemkerk.

Uitleg gemeentelogo

Het logo van de Jeruzalemkerkgemeente is aan het eind van de zomer van 2017 aan de gemeente gepresenteerd en sindsdien in gebruik. De toelichting op het logo is als volgt.Als gemeente geloven wij in de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit geloof wordt uitgedrukt door ons logo, waarbij de vormen grotendeels zijn geïnspireerd door de vormen van het gebouw waarin wij dit geloof belijden.

Achtergrond

De achtergrond van ons logo is als een pijlpunt die naar boven wijst, waar de Vader troont. In ons gebedshuis is deze pijlpunt te zien aan bijvoorbeeld het metselwerk rondom het orgel en aan de draagconstructie van het dak.

Kruisvorm

De kruisvorm in het logo verwijst naar het volbrachte werk van Christus. Zij is afgeleid van het samenspel van preekstoel en orgel. Kijkt u maar goed vanaf de achterste kerkbanken, dan ziet u het kruis.

Duif

Als gemeente maken we deel uit van de PKN, een geheel van christelijke gemeenten. De duif uit het logo van de PKN beeldt ook in ons logo de Heilige Geest uit.

Meer weten?

Hiervoor kun je contact opnemen met de bezoekcommissie. Voor mensen die nieuw in deze gemeente zijn, houden we een aantal keren per jaar informatieavonden. Naast de informatieavond komt men langs voor een welkomstbezoek. In het kort zul je dan wat horen over de activiteiten in deze gemeente en staat men open voor vragen.

Contactpersonen:
Mw. Wilma Schoonderbeek
Dhr. Geoffrey Tan
welkom@jeruzalemkerkzwolle.nl

(Live) Meebeleven

Alle diensten in de Jeruzalemkerk worden uitgezonden via KerkTV. De liturgie wordt ook getoond in de uitzending. Voorafgaand aan de dienst gebruiken we de beamers in de kerk om elkaar te informeren. Deze mededelingen worden ongeveer 10 minuten voordat de dienst begint uitgezonden.

Kerkdiensten

Elke zondag zijn er twee diensten in de Jeruzalemkerk. Hierin gaat onze wijkpredikant of een gastpredikant voor. Bij de diensten zijn zo’n 300 – 400 mensen aanwezig. Iedereen is welkom.